Bulletin-2

Uit de directieraad

Meerjarenbegroting

Na de afronding van de begrotingen op de vijf locaties, de vestiging Praktijkonderwijs en TCC-Centraal kon eind oktober de optelsom op het niveau van de totale instelling gemaakt worden. Deze TCC-meerjarenbegroting liet in eerste instantie een beperkt tekort voor 2015 zien in combinatie met een positief saldo in de jaren daarna. In deze begroting is per augustus 2015 een taakstellende bezuiniging opgenomen.
Zeer recent en tegen het einde van het begrotingsproces zijn er vanuit Stichting Carmelcollege gegevens beschikbaar gekomen over een structurele GPL-verhoging en over de MAS-vergoeding in het jaar 2015 (bekostiging Maatschappelijke Stage tot aan de zomer van 2015). Daarmee ontstaat voor 2015 een licht positief saldo en voor de drie jaren daarna een verder oplopend begroot exploitatiesaldo.
Gezien dit positieve meerjarenbeeld hebben de directieraad en het College van Bestuur recent afgesproken om in het voorjaar te komen met een begrotingswijziging. Deze wijziging betreft een reductie van de voorgenomen bezuiniging per augustus 2015 in combinatie met een voorstel voor de inzet van middelen indachtig de doelstellingen van het Sectoraccoord VO.

Verzuim

We kennen als Twents Carmel College de laatste jaren een hoog ziekteverzuimpercentage. Voor 2007 was ons ziekteverzuimpercentage altijd erg laag, nu hebben we een percentage dat schommelt tussen de 6 en 7%. Vooral het langdurige verzuim is erg hoog.
Organisatorisch brengt het hebben van zieke medewerkers veel problemen met zich mee. Lessen vallen uit, waardoor het primaire proces wordt verstoord, collega's moeten lessen overnemen en daarnaast brengt het hoge kosten met zich mee. 
Ziek zijn is natuurlijk, vooral voor betrokkene, erg vervelend. Het positieve aan ons verzuim is dat het veelal geen werk-gerelateerd verzuim betreft. 
In de komende periode willen we meer aandacht schenken aan het terugdringen van het hoge ziekteverzuim. Verzuimpreventie en -begeleiding worden dan ook belangrijke punten op de agenda.

Vergadering CMR

Ontwikkeling taakbeleid

Tijdens de vergadering is er vanuit het vooroverleg van de geleding p-CMR gerapporteerd over de inventarisatie van ontwikkelingen per locatie. In het algemeen kan gesteld worden dat gekozen wordt voor een ontwikkeltraject dat spoort met andere ontwikkelingen op de locatie. Hierdoor is de kans behoorlijk groot dat op de verschillende locaties pas in het schooljaar 2015-2016 een nieuw taakbeleid zal worden geaccordeerd.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.