Ouders
Ouders

Ouders & bezoekers

 

 

 

Goede contacten tussen school en ouders en omgekeerd zijn van groot belang. Contacten kunnen individueel en in groepsverband plaatsvinden op eigen initiatief en georganiseerd, mondeling en schriftelijk. De “school” kan zijn: een vakdocent, de mentor, de decaan, de coördinator, de zorg-coördinator maar evengoed de schoolgids, een brief, een brochure, de website en de Ouderinfo.

 

Algemeen


Ouderavond
Onze school kent twee soorten ouderavonden.
a. Informatieve ouderavonden
Deze zijn voor de gezamenlijke ouders van een of meer klassen en hebben tot doel informatie te verstrekken en van gedachten te wisselen over een bepaald thema: de brugklas, de pakketkeuze, het examen e.d.
b. Rapportouderavonden
Deze bieden ouders individueel de gelegenheid de mentor te spreken over het rapport van hun zoon of dochter. Ouderavonden worden tijdig via een uitnodiging onder uw aandacht gebracht. Uw zoon/dochter is zo mogelijk bij dit gesprek aanwezig.


Ouderinfo
Een aantal keren per jaar zal via de Ouderinfo informatie verstrekt worden over actuele onderwijszaken. Dit bulletin is te lezen op deze web-site.


Medezeggenschapsraad
Het Twents Carmel College als geheel heeft een centrale medezeggenschapsraad (CMR) en elke locatie een deelraad (DMR). De DMR bestaat uit 4 personeelsleden en 2 ouders. Deze deelraden hebben een zelfstandig instemmings- dan wel adviesrecht over onderwerpen die uitsluitend de eigen locatie betreffen zoals personeels-, arbo- en andere beleidsaangelegenheden.


Ouderraad
De ouderraad is zo samengesteld dat daarin zo mogelijk uit elke klas van onze locatie ouders vertegenwoordigd zijn. Dit orgaan vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de locatie. De raad vergadert een aantal keren per jaar met de locatieleiding over allerlei zaken van wederzijds belang en brengt hierover advies uit. Voor uw mening, probleem of suggestie kunt u altijd contact opnemen met (één van de) leden van de ouderraad. Uw vertegenwoordigers in de ouderraad en het dagelijks bestuur worden in de Ouderinfo aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.