Onderwijsaanbod
Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

Onderwijsovereenkomst
Een leerling volgt onderwijs op basis van een onderwijsovereenkomst met de school. Indien een leerling minderjarig is, sluit de school deze overeenkomst met de ouders/verzorgers. Dit gebeurt bij de aanmelding en inschrijving. Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij de school verklaren de ouders/verzorgers zich voor hun kind akkoord met de afspraken en de regels die in de school gelden. De school verplicht zich de leerling het onderwijs van de school aan te bieden en hem de gelegenheid te bieden het examen af te leggen. De ouders/verzorgers verplichten zich om hun kind de lessen aan de school te laten volgen en de verplichtingen die daaruit voortvloeien na te komen.

Onderwijsstructuur
De Locatie Losser heeft een tweejarige onderbouw met de afdelingen:

* VMBO-BBL: (basis-beroepsgerichte leerweg) BBL klassen

* VMBO-KBL/GTL: (kader-beroepsgerichte leerweg/gemengde en theoretische leerweg) KGT klassen

* HAVO/VWO: HV klassen

* VWO extra: V-E klassen

De tweejarige bovenbouw omvat de TL en GL: theoretische en de gemengde leerweg, in de organisatie als TG aangeduid. Leerlingen worden geplaatst op het voor de leerling meest geschikte niveau op grond van het advies van de basisschool. In de onderbouw wordt duidelijk of een leerling op de goede plaats zit of beter naar een andere niveau kan overstappen. De algemene lerarenvergadering adviseert t.a.v. deze interne doorstroom.

 

Leerwegen en Sectoren
Binnen het VMBO onderscheiden we een viertal leerwegen:
• basisberoepsgerichte leerweg: BBL
• kaderberoepsgerichte leerweg: KBL
• gemengde leerweg: GL
• theoretische leerweg: TL
Een leerweg is een onderwijstraject dat vanaf de basisvorming doorloopt in de bovenbouw-programma’s en daarna aansluit op het vervolgonderwijs. Voor elke leerweg wordt een deel van het vakkenpakket bepaald door de keuze van de sector. Daarbij heeft elke sector een aantal verplichte vakken met daarnaast een aantal keuzevakken. Het Twents Carmel College heeft er voor gekozen om in het derde jaar de gemengde en de theoretische leerweg samen te voegen. Door een aantal vakken verplicht te stellen is deze samenvoeging mogelijk. Het biedt de mogelijkheid de keuze nog wat uit te stellen. In de loop van het derde jaar wordt dan de sector gekozen.

Er zijn 4 sectoren te onderscheiden:

• techniek

• zorg en welzijn

• economie

• groen

 

Onderwijsaanbod

Tijdens het eerste en tweede leerjaar volgen alle leerlingen de basisvorming. Niet alleen kennis, ook vaardigheden komen aan bod. Behalve de 14 of 15 voorgeschreven vakken, volgt de leerling mentor-/studielessen, lessen PSO (Praktische Sector Oriëntatie) en levensbeschouwelijke vorming. In totaal 35 lessen per week. In de kerndoelen is per vak omschreven welke leerstof wordt

behandeld. Omdat niet elk kind even begaafd is, is er daarbij verschil in tempo en diepgang. Aan het eind van het tweede leerjaar brengt de school voor elke leerling een doorstudeeradvies uit. Dit advies geeft aan in welke richting een leerling zijn vervolgstudie het beste kan voortzetten. Leerlingen met een advies VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg maken de overstap naar de locatie Potskampstraat, en leerlingen met advies HAVO/VWO maken een overstap naar de locatie Lyceumstraat van het Twents Carmel College in Oldenzaal. Is het advies VMBO gemengde of theoretische leerweg, dan blijft de leerling in Losser en gaat zich in de laatste twee jaar voorbereiden op het VMBO-examen. De leerlingen die in 4 VMBO-TG zitten, hebben naast de voor hun eindexamen verplichte vakken een sector gekozen met een daarbij behorend vakkenpakket bestaande uit twee sectorvakken en twee keuzevakken. Leerlingen met zeer goede resultaten hebben de mogelijkheid een extra examenvak te kiezen na goedkeuring van de lerarenvergadering.

 

VWO-Extra

In het schooljaar 2010 – 2011 zijn we gestart met een leerlijn Vwo-Extra. Binnen deze leerlijn streven we er naar de meer begaafde Vwo-leerling beter tot zijn recht te laten komen. Het gewone programma voor de leerlingen in de H/V stroom wordt in minder tijd aangeboden; in de vrijkomende tijd werken de leerlingen aan speciaal voor hen ontwikkelde opdrachten of aan opdrachten die de leerlingen zelf aandragen. Op deze wijze bieden we de leerlingen meer keuzemogelijkheden die recht doen aan hun nieuwsgierigheid en interesses. Vanaf het begin wordt leerlingen geleerd academische methodieken toe te passen en zo zal in de hogere leerjaren al een (klein) deel van het programma kunnen plaatsvinden op bijvoorbeeld Saxion of UT. In het eerste leerjaar is er een aantal onderzoeksopdrachten naar eigen keuze voor de leerlingen maar ook een aantal verplichte. Zo starten we met de module ‘academische vaardigheden / werken in de Vwo- Extra stroom’, gevolgd door enige “vrije keuze- onderzoeken” en wordt een het tweede deel van het jaar ook voor alle E-leerlingen het verplichte onderdeel “oriëntatie op de klassieken” aangeboden.

Alle leerlingen met een E-advies van de basisschool worden uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek van het Centrum voor Begaafdheids Onderzoek (CBO) van de Radbouduniversiteit Nijmegen. Deze test wordt afgenomen in maart. In dit onderzoek worden intelligentie en motivatie in kaart gebracht. Wanneer blijkt dat een leerling in aanmerking kan komen voor Vwo-Extra nodigen we de leerling uit een motivatiebrief te schrijven. Deze brief zal vervolgens in gesprek met leerling en ouders worden besproken. We ronden de hele toelatingsprocedure eind mei af. Begin juni krijgen alle leerlingen bericht van hun plaatsing en hun nieuwe klas voor het nieuwe schooljaar.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de adjunct-directeur Hav/Vwo de heer Theo ten Buuren

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.