Schoolkosten
Schoolkosten

Schoolkosten

Zoals bekend ontvangen de scholen voor voortgezet onderwijs financiële middelen van het Ministerie van Onderwijs; sinds enkele jaren inclusief een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal. Onze school krijgt echter geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen. U kunt daarbij denken aan atlassen, excursies, werkweken, kluisjes, etc. Het gaat dus om activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone programma vallen, maar die we voor het onderwijs en de leerlingen wel belangrijk vinden. Om dit alles wel te kunnen aanbieden vragen we aan ouders/verzorgers elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage. U bepaalt zelf of u deze bijdrage in het belang van het onderwijs betaalt. Niet betalen leidt niet tot enige vorm van uitsluiting van het onderwijs.
Elk jaar vindt er overleg plaats met de ouderraad over de ouderbijdrage. Tijdens dit overleg spreken we met elkaar af voor welke activiteiten en voorzieningen we geld vragen en hoe hoog de bijdragen per onderdeel zijn. Vervolgens wordt het overzicht van de vrijwillige ouderbijdragen gepubliceerd in de schoolgids en/of de website van de school. Tevens stellen wij de ouders/verzorgers in de gelegenheid om met de school een regeling te treffen voor gespreide betaling. Voor bijzondere situaties kennen we ook een kwijtscheldingsregeling.

 

Algemene voorwaarden WIS Collect.pdf


De bijdrage geldt voor:
A. vergoeding voor door de school aangeschaft studiemateriaal als woordenboeken, atlassen, lectuur en literatuur, practicummateriaal, instrumenten en materialen voor tekenen, handvaardigheid, techniek en verzorging. In bijzondere gevallen kunt u een verzoek tot vermindering richten aan de adjunct-directeur van de afdeling. (Ook bij de Stichting Leergeld Losser kunt u een aanvraag indienen voor een ondersteuning.) Onze schoolkosten worden vastgesteld na instemming van het ouder-leerlingendeel van onze medezeggenschapsraad. Via automatische incasso zullen de schoolkosten worden geïnd. U wordt bekend gemaakt hoe onze schoolkosten zijn opgebouwd.
B. de overige schoolkosten (vergoeding voor diensten die de school zinvol en wenselijk acht).n.b. Afhankelijk van de extra voorziening of de activiteit kunnen we besluiten dat uw kind daarvan geen gebruik kan maken of daaraan niet mee kan doen, als u daarvoor niet (tijdig en volgens afspraak) heeft betaald.

In september ontvangt u van ons een verzoek tot betaling via uw emailadres om via WISCollect uw bijdrage te voldoen. Klik hier voor de instructievideo.

 

 

SCHOOLKOSTEN 2017-2018


A.           Aanvullend lesmateriaal

 

Bedrag

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Verbruiksmaterialen onderbouw

30,00

30,00

30,00

 

 

Bronnenboeken

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Print en kopieerkosten

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

 

 

 

 

 

 

Tekenen

 

 

 

 

 

Verbruiksmateriaal ljr. 1 + 2

5,00

5,00

5,00

 

 

Verbruiksmateriaal ljr 3 + 4 indien in vakkenpakket *

15,00

 

 

(15,00) *

(15,00) *

Biologie

 

 

 

 

 

Verbruiksmateriaal ljr 3 + 4 indien in vakkenpakket *

5,00

 

 

5,00

(5,00) *

Nask 1

 

 

 

 

 

Verbruiksmateriaal ljr 3 + 4 indien in vakkenpakket *

2,50

 

 

(2,50) *

(2,50) *

Nask 2

 

 

 

 

 

Verbruiksmateriaal ljr 3 + 4 indien in vakkenpakket *

2,50

 

 

(2,50) *

(2,50) *

LO2*

 

 

 

 

 

LO2 ljr 3 indien in vakkenpakket *

35,00

 

 

(35,00) *

 

LO2 ljr 4 indien in vakkenpakket *

25,00

 

 

 

(25,00) *

VWO EXTRA  ljr1

50,00

(50,00)*

 

 

 

VWO EXTRA ljr2

75,00

 

(75,00)*

 

 

Kosten Extern Leren 1B BV

5,00

(5,00)*

 

 

 

Totaal A

 

45,00 + *

45,00 + *

15,00 + *

10,00 + *

 *Bedrag bijtellen indien in vakkenpakket van uw zoon/dochter

 


B.            Overige schoolkosten leerjaar
(leerling wordt uitgesloten wanneer ouder/verzorger niet betaald)

 

Bedrag

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Huur kluisjes

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Sportieve en culturele activiteiten

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Leerlingpas

2,50

2,50

  2,50

2,50

2,50

Introductie leerjaar 1 en 2

2,50

2,50

 2,50

 

 

Excursie leerjaar 1

20,00

20,00

 

 

 

Excursie leerjaar 2

30,00

 

30,00

 

 

Excursie leerjaar 4

30,00

 

 

 

30,00

Sportoriëntatie leerjaar 4

5,00

 

 

 

5,00

Solidariteitsbijdrage

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

 

 

 

 

 

 

Totaal B

 

57,00

67,00

34,50

69,50

 

 

Totale schoolkosten (A + B)

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

 

 

 

 

 

 

102,00 + *

112,00 + *

49,50 + *

79,50 + *

*: Hier staat het basisbedrag vermeld: Wanneer de leerling de genoemde vakken in tabel A in het vakkenpakket heeft dienen de daarvoor betreffende bedragen bij het basisbedrag opgeteld te worden. 

 

Tegemoetkoming in schoolkosten:

 

Via particulier fondsen

Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten kunnen vergoeden als ouders daar zelf geen geld voor hebben. Stichting leergeld is zo'n fonds.
Stichting Leergeld Losser

 

Via uw gemeente

Ook gemeenten vergoeden soms dergelijke kosten (een vorm van bijzondere bijstand), afhankelijk van uw inkomen en de noodzakelijkheid. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Informeer bij de sociale dienst van uw gemeente.

 

Kindgebonden budget voor kinderen van 12-18 jaar

U kunt misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget. Lees wat de voorwaarden per jaar zijn.

Belastingdienst - Kindgebonden budget

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.