Verzekeringen
Verzekeringen

Verzekeringen

Ongevallenvoorziening
Het bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen van zijn scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, waaronder stages en sportwedstrijden en tijdens het rechtstreeks komen naar de school en het weggaan van de school of de plaats waar de activiteiten, respectievelijk werkzaamheden plaatsvinden. De geneeskundige en tandheelkundige kosten moeten in eerste instantie worden ingediend bij de ziektekostenverzekeraar van de betrokken leerling c.q. de ouders. Indien geen of geen gehele vergoeding plaats vindt, kan een beroep worden gedaan op de schoolverzekering. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de adjunctdirecteur van de betrokken afdeling.

Doorlopende reisverzekering
De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering. Deze is van kracht tijdens al die reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden. Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de ongevallenverzekering is verkrijgbaar op de school of bij de afdeling Financiën en Beheer van het bestuursbureau van de Stichting Carmelcollege. Een uitkering vanuit de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke aansprakelijkheid. Met betrekking tot de W.A.-verzekering wordt verwezen naar “Schade toegebracht aan derden”.

 

Schade toegebracht aan derden
Het bestuur en/of zijn medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die leerlingen aan anderen toebrengen. Een voorwaarde daarvoor is dat de betreffende leerling(en) onder toezicht hebben gestaan van een docent of een andere medewerker van de school. Het bestuur heeft zichzelf en de medewerkers van de school tegen dit risico verzekerd door middel van een zgn. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Dit alles betekent overigens niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle gevallen aansprakelijkheid wordt erkend. Elk geval wordt apart beoordeeld. Voor erkenning van aansprakelijkheid moet vaststaan dat het bestuur, de schoolleiding, een docent of andere medewerker nalatigheid (artikel 6:162 BW en artikel 6:163 BW) kan worden verweten, omdat zij onvoldoende toezicht heeft gehouden. Degene die het bestuur en/of zijn medewerker(s) aansprakelijk stelt, moet aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus van nalatigheid sprake is geweest.

 

Verlies, diefstal en vernieling
Het bestuur heeft geen verzekering voor leerlingen tegen verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van leerlingen. Leerlingen moeten daarom hun eigendommen zo veilig mogelijk opbergen en liefst voorzien van hun naam of een ander kenteken. Dit geldt met name voor (brom)fietsen en scooters. Deze moeten goed afgesloten worden en worden gestald op de daarvoor bestemde plaatsen. Volgens de wet (art. 6:169 BW) zijn de ouders/ verzorgers aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door kinderen jonger dan veertien jaar. Als een kind ouder dan veertien jaar maar jonger dan zestien is, kunnen ouders/verzorgers zich onder bepaalde omstandigheden onttrekken aan hun aansprakelijkheid. Zij moeten dan aantonen dat hen het gedrag van hun kind niet kan worden verweten, bijvoorbeeld omdat ze dit gedrag van hun kind niet hebben kunnen beletten. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelf aansprakelijk worden gesteld voor hun daden. Het bestuur verhaalt schade die een leerling toebrengt aan terreinen, gebouwen of inventaris in principe op de ouders van die leerling. Het is dan ook om die reden van belang, dat de ouders en verzorgers of de meerderjarige leerling een goede W.A.-verzekering afsluiten. (De meerderjarige leerling is uiteraard zelf aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade.)  Indien een groep scholieren zich schuldig maakt aan het toebrengen van schade, kan elk lid van deze groep aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade, ongeacht of hij daadwerkelijk schade heeft toegebracht. Hij is aansprakelijk voor het totale bedrag en dient vervolgens zelf de personen, die medeverantwoordelijk zijn voor de schade aan te spreken.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.