Verzuim en Verlof
Verzuim en Verlof

Verlof

Iedereen naar school......

Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen / Jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen, voldoende toegerust om een baan te vinden.

Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor de leerling, zijn ouders of verzorgers, de school en de gemeente. In deze verzuimkaart laten we zien welke plichten met daarbij slechts één doel: dat iedereen die in Enschede leerplichtig is, naar school gaat en een havo-, vwo- of mbo diploma (minimaal niveau 2) haalt. Dit diploma noemen we een startkwalificatie. We willen dat doel bereiken door nauwe samenwerking met scholen en instellingen.

 

Leerplichtwet
Ieder kind in Nederland heeft het recht én de plicht om een bepaalde periode van zijn leven dagonderwijs te volgen. De wet omschrijft welke verantwoordelijkheid de verschillende betrokkenen – het kind, zijn ouders of verzorgers, de scholen en de gemeente – daarbij hebben.  

 

Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig?
Ieder kind in Nederland is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Een kind dat bijvoorbeeld op 6 januari zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, is vanaf de eerste schooldag van de maand februari leerplichtig. Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Om overbelasting te voorkomen biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling voor vijfjarigen. Ouders van een vijfjarige leerling mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuis houden.

 

Op welke leeftijd houdt de leerplicht op?
Alle jongeren zijn volledig leerplichtig tot en met het eind van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Direct aansluitend gaat dan de kwalificatieplicht gelden voor alle jongeren die dan:

a. nog geen 18 jaar zijn en
b. nog geen diploma havo-,vwo- of mbo   (niveau 2) hebben behaald.
Dit betekent concreet dat de jongeren tot hun 18e verjaardag verplicht zijn een volledig onderwijsprogramma te volgens dat gericht is op het behalen van een vwo-, havo-, of mbo tenminste op niveau 2 diploma. Met het behalen van een van deze diploma’s bezit de jongere een startkwalificatie.

 

Kwalificatieplicht
Met ingang van 01-08-2007 is binnen de leerplichtwet de kwalificatieplicht ingevoerd. Het doel van de kwalificatieplicht is dat alle jongeren een volledig onderwijsprogramma volgen dat gericht is op het behalen van havo-,vwo-, of mbo diploma (minimaal niveau 2). Dit diploma noemen we een startkwalificatie en geeft meer kansen op de arbeidsmarkt.

Deze plicht houdt op de 18e verjaardag op, maar het is beter om studies af te ronden met een diploma. Als de jongere al voor zijn 18e verjaardag een havo-,vwo- of mbo (niveau 2) diploma heeft behaald houdt de leerplicht op dat moment al op.                                                                                                                                                                                                    

 

Zijn er uitzonderingen?
Ja , er zijn uitzonderingen. Voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijke lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen is het behalen van een startkwalificatie niet haalbaar. Zij worden dan ook vrijgesteld van de kwalificatieplicht (mits in bezit van getuigschrift/diploma). Zij kunnen een programma volgen dat bij hen past.

 

Wie heeft welke verplichtingen?
Ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers schrijven hun kind in bij een school. Ze zien erop toe dat het geregeld naar school gaat en melden tijdig dat hun kind afwezig in geval van ziekte. Als ouders menen dat hun kind in aanmerking komt voor verlof, vragen ze de schoolleiding hiervoor tijdig om toestemming. De leerplichtwet kent drie gronden waarop verlof kan worden aangevraagd (zie: “Wanneer kunnen ouders verlof aanvragen?).

Leerlingen
Vanaf het moment dat de leerling 12 jaar of ouder is, is hij of zij zelf (mede)verant-woordelijk voor het schoolbezoek en de gevolgen van ongeoorloofd verzuim.

Schoolleidingen
De wet kent ook aan schoolleidingen enkele taken toe:
• Binnen zeven dagen berichten ze de leerplichtambtenaar van de woongemeente van een in- of uitschrijving.
• Verwijdering van een leerling geven ze direct door aan de leerplichtambtenaar.
• Vóór uitschrijving onderzoeken ze of de leerling bij een andere school staat ingeschreven.
• Verzuim van meer dan drie aaneengesloten dagen óf van 1/8 van de les in een periode van vier weken melden ze aan de leerplichtambtenaar.
• Het verschaffen van alle inlichtingen aan de leerplichtambtenaar die nodig zijn bij het uitvoeren van de leerplichttaak.

 

Wanneer kunnen ouders verlof aanvragen?
De leerplichtwet kent slechts drie redenen voor verlof.
• Voor plichten die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging.
• Voor vakantiedoeleinden mag slechts in één geval verlof worden gegeven door de schooldirecteur. Dit kan alleen als het gezin niet gezamenlijk twee weken op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één) van de ouders.
• Gewichtige omstandigheden die plaatsvinden buiten de wil van de ouders en/of het kind. De beslissingsbevoegdheid valt hierbij uiteen in twee delen. Tot en met tien schooldagen per jaar beslist de schooldirecteur, bij meer de leerplichtambtenaar.

 

Wat is ongeoorloofd schoolverzuim?
Er bestaan verschillende vormen van ongeoorloofd schoolverzuim.

Absoluut verzuim: het kind/de jongere staat bij geen enkele onderwijsinstelling ingeschreven;

Relatief verzuim: het kind/ de jongere is zonder toestemming afwezig.

Dit kan worden onderverdeeld in:
• Signaalverzuim, dat duidt op een problematische achtergrond;
• Luxe verzuim, afwezigheid zonder toestemming voor een vakantie buiten de schoolvakantie om;
• Spijbelen, verzuim zonder aanwijsbare reden.

 

RMC-Wetgeving
Jongeren die zonder startkwalificatie (MBO-niveau 2, HAVO of VWO-diploma) de school verlaten vallen onder de RMC wetgeving.

Onderwijsinstellingen zijn verplicht jongeren te melden die :
·   Gedurende een aaneengesloten periode van tenminste een maand zonder geldige reden het onderwijs niet meer hebben gevolgd.
·   De student uitgeschreven wordt bij de onderwijsinstelling.

De school dient deze jongeren via rmcmeldingen@enschede.nl aan te melden bij Team Leerplicht. Hierbij dient men gebruik te maken van het VSV-meldingsformulier. Bij deze melding dient tevens een handelingsplan te worden overgedragen.

 

Waar en hoe zijn we bereikbaar?
Voor nadere informatie over de Leerplichtwet en (de werkwijze van) het Team Leerplicht kunt u contact opnemen met:

de afdeling leerplicht Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal bezoekadres: Ganzenmarkt 1 telefoon: 0541 -588330 e-mail: l.vermeulen@oldenzaal.nl internet: www.oldenzaal.nl/www.losser.nl

 

Acties scholen:
Adequaat registreren.
Een adequaat verzuimprotocol.
Waarborgen dat uniform en adequaat wordt gehandhaafd.
Zorgen dat leerlingen /ouders  (bijvoorbeeld via de schoolgids) op de hoogte zijn van de geldende procedures
Een goed functionerende zorgstructuur hebben.
Melden binnen gestelde termijnen.
Actieve doorverwijzing naar GGD.
Actieve doorverwijzing naar Zorgcoordinator.

 

Acties Leerplicht:
Behandelen verzuimmeldingen.
Behandelen vrijstellingsaanvragen.
Adviseren en onderhouden contacten ketenpartners.
Waarschuwen (mondeling/schriftelijk).
Opleggen HALT taak- en/of leerstraf (12 jaar en ouder).
Opmaken van een proces verbaal.
Actieve doorverwijzing naar GGD.
Actieve doorverwijzing naar Zorg.

 

Meldingen Leerplicht

Soort Verzuim

Omschrijving

Handelingswijze

Absoluut Verzuim (Wettelijk)

Een jongere staat niet (meer) ingeschreven op een school

· In- of uitschrijving binnen 5 werkdagen melden via www.ib-groep.nl

Relatief verzuim (Wettelijk)

· Bij achtereenvolgend verzuim van meer dan 3 schooldagen

· Bij verzuim meer dan 1/8 deel van het aantal lesuren in een periode van 4 weken

· Via www.ib-groep.nl melden aan de betreffende leerplichtambtenaar

· Ouders op de hoogte stellen

Signaal-/ Preventief Verzuim

· Bij 10 keer te laat in de les komen *

· Ziekte **

· Elk verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) achterliggende problematiek

· Via www.ib-groep.nl melden aan de betreffende leerplichtambtenaar

· Ouders op de hoogte stellen

Luxe Verzuim

· Vrije dagen zonder toestemming directeur of leerplichtambtenaar

 

· Via www.ib-groep.nl melden aan de betreffende leerplichtambtenaar

· Ouders op de hoogte stellen

Schorsing

De school kan gedurende maximaal 3 weken een leerling de toegang tot de school ontzeggen

·   Via www.ib-groep.nl melden aan de betreffende leerplichtambtenaar

·   Ouders op de hoogte stellen

Verwijdering 1

Een school kan een leerling verwijderen als zich meermalen ernstige incidenten voordoen, die ingrijpende gevolgen hebben voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school.

·   Via www.ib-groep.nl melden aan de betreffende leerplichtambtenaar

·   Ouders op de hoogte stellen

 

 

* Te laat komen

Frequentie

School

Leerplichtambtenaar

1 tot 10 keer te laat

· Interne procedure

· Brief versturen aan ouders

· Ouders worden uitgenodigd voor gesprek op school.

 

10 keer te laat

· De leerling wordt gemeld bij Leerplichtambtenaar

· Ouders dienen op de hoogte te zijn

 

· Er wordt een waarschuwingsbrief aan de ouders verstuurd (kopie aan melder).

· Er wordt melding opgenomen in het schooldossier

> 10 keer te laat

· De leerling wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar via digitaal loket verzuim (www.ib-groep.nl)

· Ouders dienen op de hoogte te zijn

· Verzuimoverzicht en achtergrondinfornatie aanleveren

· De leerling/ouders worden opgeroepen voor een gesprek (kopie aan melder).

· De leerplichtambtenaar geeft een verwijzing zorg of een formele waarschuwing

· Leerplicht koppelt terug aan melder

Bij recidive

· De leerling wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar

· Ouders dienen op de hoogte te zijn

· Verzuimoverzicht en achtergrondinfornatie aanleveren

· Maakt een HALT verwijzing op

· Maakt een proces-verbaal op indien de jongere niet meer voor HALT in aanmerking komt.

· Leerplicht koppelt terug aan melder

 

** Ziekte

Frequentie

School

Leerplicht/GGD

· 3e ziektedag

· mentor/zorgcoordinator neemt contact op met ouders (informeren naar welzijn leerling).

 

· > 2 weken aaneengesloten

 

· Zorgcoordinator meldt leerling bij GGD.

· Bij niet verschijnen bij de arts zonder goede reden, meldt de school de leerling bij de leerplichtambtenaar

· Ouders dienen op de hoogte te zijn

· GGD: Ouders/leerling uitnodigen voor gesprek, horen en terugkoppelen informatie aan school

· Leerplicht: Indien nodig oproepen voor gesprek, horen en actie terugkoppelen

· Bij ongeoorloofd ziekteverzuim: reguliere procedure (zie te laat komen)

· 5de ziektedag in de afgelopen 3 maanden met in totaal minstens 3 ziektemeldingen.

· Zorgcoordinator meldt leerling bij GGD.

· Bij niet verschijnen bij de arts meldt de GGD dit aan de school

· De school meldt de leerling bij de Leerplichtambtenaar

· Ouders dienen op de hoogte te zijn

· GGD: Ouders/leerling uitnodigen voor gesprek, horen en terugkoppelen informatie aan school

· Leerplicht: Indien nodig oproepen voor gesprek, horen en actie terugkoppelen

· Bij ongeoorloofd ziekteverzuim: reguliere procedure (zie te laat komen)

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.